u2_logo es.sk_logo

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

pro kupní smlouvy uzavírané na dálku prostřednictvím systému elektronického obchodu

Provoz

Shifters.eu

Michael Žolcer

Riegrova 8

77900 Olomouc

IČO: 88061663

IČ DPH: CZ8910105710

Bankovní spojení


Čísla bankovních účtů:

Česká spořitelna: 2276510043/0800


Společnost nemá kamennou prodejnu, produkty se fyzicky nenachází v sídle společnosti.

CENY

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dle platného ceníku prodávajícího včetně nákladů na doručení zboží bezhotovostním převodem na účet prodávajícího nebo dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby (DPD). Ceny uvedené v internetovém obchodě platí pouze pro objednávky uskutečněné prostřednictvím internetu. Prodávající si vyhrazuje právo na přiměřenou změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny kurzu a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží. Všechny akční ceny platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není výslovně uvedeno jinak.

Objednávka a její ověření prodávajícím

Objednávku může kupující uskutečnit bez nutnosti registrace. Povinností kupujícího je uvést v objednávce pravdivé údaje:


• označení prodávajícího - obchodní firmu a sídlo, IČO prodávajícího,

• označení kupujícího - jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČO, DIČ a IČ DPH kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH; telefon a e-mail,

• kód produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku elektronického obchodu) a cena produktu,

• množství požadovaných kusů produktů,

• vybraný způsob platby,

• vybraný způsob dodání produktu a požadovaný termín dodání,

• adresa pro dodání zboží.


Na základě řádně vyplněné objednávky kupujícího provede prodávající její ověření. Ověřením objednávky prodávající potvrzuje kupujícímu druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat. Objednávka je po ověření považována mezi smluvními stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, pokud výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů. Lhůta po kterou je prodávající vázán svou nabídkou zboží prezentovaného na internetové stránce prodávajícího včetně ceny je 24 hodin od odeslání oznámení o přijetí objednávky kupujícímu.


Objednávky si můžete zkontrolovat pomocí přihlášení v záložce Objednávky

Přijatá - tento stav označuje přijetí objednávky do systému a čeká se na jeho zpracování

Objednaná - tento stav je nastaven při potvrzení objednávky našim obchodníkům a objednaní zboží - čeká se na dodání

Odeslaná - tento stav je nastaven při předání zásilky přepravci, který ji následně předá zákazníkovi

Zrušena - tento stav je nastaven pokud je objednávka zrušena (stornována)

JAK NAKUPOVAT

• Vyberte si zboží

• Vložte zboží do košíku kliknutím na symbol košíku na pravé straně obrazovky v části operace se zbožím

• Přejděte do košíku přes nabídku "Košík" v hlavním menu

• Zvolte formu úhrady - v košíku v levé části obrazovky si zvolte formu úhrady (dobírka / platba předem) obě varianty jsou platné pouze pro objednávky provedené na území České republiky.

• Pro zákazníky ze Slovenské republiky nabízíme pouze možnost "platba předem", kde bude počítán převodní kurz ze stránky seznam.cz

• Připravte objednávku zadáním údajů potřebných k realizaci dodávky (Vaše jméno, adresa, telefon, e-mail, resp. Sídlo firmy, IČO a DIČ v případě, že nakupujete jako podnikatel)

• Odešlete objednávku - po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím na uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně Vaší objednávky

DOSTUPNOST ZBOŽÍ

Pokud je u uvedeného zboží dostupnost (do 24 hodin), zboží doručíme již následující den, to znamená do 24 hodin.

Pokud je u uvedeného zboží dostupnost (5 dní) třeba brát v úvahu že tento termín bude přesně do 5 dnů.

Pokud je u uvedeného zboží dostupnost (obvykle 5 dní) třeba brát v úvahu že tento termín by mohl být do 5 dnů, ale není to jisté.

Pokud je u uvedeného zboží dostupnost (? 2 týdny) třeba brát v úvahu že tento termín je pouze orientační.


Možné způsoby dodání zboží na území Česku Republiky:

• Dodání zboží na adresu s dobírkou. Zboží je zasíláno dopravcem na dobírku. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech obvykle do 24 hodin od expedice zboží.

• Dodání zboží na adresu bez dobírky. Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že kupující si dohodne s prodávajícím individuální způsob platby. Kupující je povinen převzít zboží od třetí osoby (logistického partnera prodávajícího), která dodá zboží prostřednictvím dopravce. Prodávající jako dlužník vyjadřuje souhlas s tímto způsobem splnění závazku dodat objednané zboží.

Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení

Pokud je prodej zboží (realizace předmětu plnění) uskutečněn na základě smlouvy na dálku tj. zásilkový prodej zboží nebo poskytnutí služby na dálku uzavírané výhradně prostřednictvím prostředků komunikace (jmenovitě internetový elektronický obchod), je spotřebitel oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od takové smlouvy na dálku do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby v souladu s ustanovením § 12 odst.. 1 zákona č. 108/2000 o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji").


Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou jinak, spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem spotřebitele před uplynutím uvedených lhůt pro odstoupení od smlouvy, prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit, prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele, nebo zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit, prodej audiovizuálního díla, zvukového záznamu nebo zvukově-obrazového záznamu uměleckého výkonu nebo multimediálního díla, které spotřebitel rozbalil (zejména smlouvy na dodávku počítačových programů a her) a další smlouvy vyjmenované zákonem.


Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavírané na dálku musí být prodávajícímu doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a prodávajícímu musí být řádně vráceno kompletní zboží (plnění) v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Spotřebitel vrátí zboží na adresu dodavatele. Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od počátku ruší a povinností stran je vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení spotřebiteli cenu zaplacenou za zboží nebo službu včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Pokud zboží plně odpovídalo kvalitativním požadavkům a bylo bez vady, nese náklady na vrácení zboží spotřebitel.

V případě, že spotřebitel využije právo na vrácení Zboží, musí být Zboží vrácené nepoškozené, bez známek opotřebení a v původním obalu.


Spotřebitel odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se současně s nabídkou zboží nebo služby prostřednictvím internetových stránek elektronického obchodu nebo v sídle prodávajícího řádně seznámil s povinnostmi prodávajícího a potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle § 10 zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

Storno poplatky při odstoupení od smlouvy

Prodávající s kupujícím se dohodli na následujících storno poplatcích souvisejících s vrácením zboží prodávajícímu z důvodů na straně kupujícího:


Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek ve výši 500 CZK s DPH v případě vyexpedování zboží kupujícímu, pokud kupující zboží nepřevezme od dopravce podle podmínek uvedených ve způsobu dodání, pokud se obě strany nedohodnou jinak.


Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek ve výši 25% kupní ceny objednaného zboží bez DPH v případě vyexpedování zboží kupujícímu, pokud kupující zboží převzal a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou dle ust.. § 52 občanského zákoníku, resp. zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji, uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku, v případě, pokud se jedná o  spotřebitelskou smlouvu a jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy a zboží nelze prodat jako nové (zejména zboží je použit, poškozený nebo neúplný). Zboží je až do úplného uhrazení majetkem prodávajícího. Kupující se zavazuje uhradit úrok z prodlení 0,050% z  dlužné částky za každý den prodlení


Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek ve výši 500 CZK s DPH v případě vyexpedování zboží kupujícímu, pokud kupující zboží převezme a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou dle ust.. § 52 občanského zákoníku, resp. zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji, uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku, v případě, pokud se jedná o spotřebitelskou smlouvu a jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy a kupující vrátí zboží v neporušeném obalu a zboží lze prodat jako nové, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Ochrana osobních údajů

Kupující uvádí při registraci tyto údaje: jméno a příjmení / obchodní jméno, adresu trvalého bydliště / sídlo, PSČ, IČO, DIČ / IČ DPH, adresu elektronické pošty, číslo telefonu. Údaje jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.


Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad (fakturu) požadovaný smluvními stranami, případně slouží pro účely identifikace platby kupujícího učiněnou bankovním převodem.


Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy, shromažďuje je jen za výše uvedeným účelem a na zkvalitnění svých služeb. Kupující jako dotyčná osoba odesláním objednávky prohlašuje, že souhlasí v souladu s ust.. § 7 zákona č. 428/2002 Sb z. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající a jím oprávněné osoby zpracovávali a uchovávali jeho osobní údaje uvedené v registraci a ve všech dokumentech (informačních systémech) souvisejících s výše uvedeným předmětem / řízením. Tento souhlas platí po dobu trvání smlouvy i následné archivace předložených osobních materiálů a dokumentů. Kupující zároveň bere na vědomí, že zpracovávané údaje budou archivovány a likvidovány v souladu s platnými předpisy ČR a s platnými předpisy ES / EU a že kupující má právo písemně svůj souhlas odvolat. Kupující používáním internetového obchodu souhlasí také s tím, aby prodávající zpracovával poskytnuté osobní údaje v rozsahu zákona, i s tím, aby poskytl osobní údaje na další zpracování pro orgány státní správy, územní samosprávy, pro jiný orgán veřejné moci nebo jiné osobě, popřípadě jinému subjektu, který údaje nezbytně potřebuje ke své činnosti na základě zákona, na základě pověření nebo na základě smlouvy, i pro případ přeshraničního přenosu dat i do třetích zemí.

Závěrečná ustanovení

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto všeobecných obchodních podmínek řídí i obchodními podmínkami prodávajícího, postupy při uplatnění nároku z vad zboží a zárukách a reklamačním řádem prodávajícího, které jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo zveřejněny >na internetových stránkách prodávajícího.


Všechny právní vztahy vznikající mezi smluvními stranami se řídí právními předpisy ČR. Na právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem při zásilkovém prodeji se vztahuje občanský zákoník a zvláštní předpisy. Pokud některé otázky nelze řešit podle ustanovení uvedených v obchodních podmínkách prodávajícího řeší příslušnými ustanoveními Občanského nebo Obchodního zákoníku.


Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky, případně obchodní podmínky prodávajícího a reklamační řád prodávajícího přečetl, seznámil se s jejich obsahem a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Provozní doba:

Po – Pá: 10:00 – 18:00

Doprava

Kvůli bezpečnosti zboží doručujeme pouze kurýrní společností DPD (v případě pokud je zboží větších rozměrů kurýrní společnosti Geis) na uvedenou poštovní adresu kdekoliv v rámci České republiky.

Způsob dopravy kurýrní společností DPD, případně (Geis) je z finančního i  časového hlediska nejlepší a Vaše zboží doručí rychle a bezpečně. Zboží doručujeme pouze v pracovní dny.

Pokud je zboží skladem, to znamená při konkrétním zboží v kolonce dostupnost je uveden údaj (do 24 hodin), zboží Vám doručíme na Vaši zadanou adresu již následující pracovní den, do 24 hodin od Vaší objednávky.

Téměř při každém převzetí na dobírku Vás dopravce informuje telefonicky předem a dohodne si s Vámi místo a čas dodání zboží, pokud byste se nenacházeli na místě určeném v objednávce.

Možnost osobního odběru nebo zaslání zboží Českou poštou neposkytujeme.

Informace o zásilce

Pokud bylo zboží již expedováno a potřebujete zjistit kde se nachází Vaše zásilka, telefonický kontakt na kurýra který Vám veze zboží, dohodnout jiné místo dodání apod. Prosím kontaktujte dispečink přepravce na telefonních číslech:

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD)

Tel: 841 700 700

Způsob platby

DOBÍRKA

Principem dobírky je, že zákazník platí v momentě převzetí zboží z rukou doručovatele (DPD) a naopak, zákazník nedostane zboží do ruky, dokud fyzicky nezaplatí. To je důležité pro zákazníka, protože má jistotu, že platí za zboží, které vidí v rukách doručovatele (DPD).

Při velikosti objednávky nižší než 10 000Kč bez DPH za paušální poplatek 102,5Kč (bez DPH) za objednávku po celé ČR.  Objednávky v hodnotě vyšší než 10 000Kč na jednu dodací adresu, jsou zasílány přepravní společností na náklady prodávajícího.

Zboží Vám bude dodáno v pracovních dnech kurýrní službou na dobírku (platba v hotovosti při přebírání zboží) na adresu dodání za podmínky že je zboží skladem. v případě odeslání objednávky do 16:00 Vám zboží doručíme již následující den, to znamená do 24 hodin. Každou objednávku se způsobem platby dobírka před expedicí telefonicky ověřujeme.


Pozor - Zboží větších rozměrů jako například LCD televizory (32" a více), plazmové televize (32" a více), velké tiskárny, satelitní paraboly, který náš přepravce DPD na základě rozměrů a podmínek nepřevezme, není možné zaslat na dobírku. Zboží je možné doručit pouze v případě platby předem přepravcem Geis.

Při výběru zboží nad 15 000 s DPH, automaticky měníme na platbu předem a zboží expedujeme až po připsání částky na daný účet.

BANKOVNÍ PŘEVOD (platba předem)

Pokud při potvrzování objednávky zvolíte platbu převodem předem, pošleme Vám číslo účtu a variabilní symbol. Za zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet vedený v České spořitelně.

Objednané zboží je odesíláno až po připsání příslušné částky na náš účet.

Při velikosti objednávky nižší než 10 000Kč bez DPH za paušální poplatek 102,5Kč (bez DPH) za objednávku po celé ČR.  Objednávky v hodnotě vyšší než 10 000Kč na jednu dodací adresu jsou zasílány přepravní společností na náklady prodávajícího.

V případě pokud se dostupnost zboží předpokládá o více než 3 dny, zboží není nutné uhradit ihned ale až po jeho naskladnění o čem Vás budeme ihned informovat

Platební údaje:

Název banky: Česká spořitelna

Název účtu: Michael Žolcer

Číslo účtu: 2276510043/0800

Variabilní symbol: (číslo Vaší objednávky)

Konstantní symbol: 0005

Poznámka: (Vaše jméno, příp. Název firmy)

IBAN: Informace pro tuzemský převod bude zaslána pomocí emailu, či mob. telefonu.

REKLAMACE

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@shifters.eu, sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození výrobku nebo obalu výrobku, je kupující povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Výhradu ke zboží uvede kupující buď na předávací list, nebo vyhotoven s přepravcem škodní zápis. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.


Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po převzetí zásilky, nejpozději však do 24 hodin od doručení zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně slovenského / českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.


Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží,

b) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),

c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

e) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,

f) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,

g) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

h) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

i) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.),

j) při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,

k) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Postup reklamace

Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup:

1. Pošlete e-mail na info@shifters.eu, kde uvedete hlavně typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo faktury nebo objednávky a popis závady.

2. Do 24 hodin Vám budou zaslány informace o dalším postupu (adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší Vašemu bydlišti nebo jiný postup doporučený naším prodejcem).

3. Postupujte podle našich pokynů a zboží zašlete na určenou adresu spolu s popisem závady, záručním listem (dodacím listem) a dokladem o koupi. Ve vlastním zájmu prosím zasílejte reklamované produkty určené servisu přímo na daný servis, v případě zaslání do sídla naší firmy dojde pouze k prodloužení doby vyřízení reklamace z důvodu dodatečné přepravy.

Záruční doba

a. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 6 měsíců, pokud ze záručního listu, výdejky ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím.

b. Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Hledající Soupeře
Momentálně nikdo nehledá soupeře
Sponzor
Sázky na ligové zápasy
 › Hrající týmy
1
2
0
Není dostupný žádný zápas na sázky.
Dnešní turnaje
Nejsou dostupné žádné turnaje.
Anketa
Hrajete Poker?
Ano

Ne

Celkem hlasů: 118Komentářů: 0
Shoutbox
stinx 14:32
@ neon [12:40]: my awp goat
slt 22:56
kkti
slt 22:56
_?%!^i
neon 12:40
8)
ono 12:36
pič.us
ono 12:35
findus &#!*!$
ono bobula sucha obluda
ono 12:31
@ stinx [13:44]: predáva nudes cez pokec